Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van mBellen.nl, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van toegang tot en gebruik van onze site(s), wordt door mBellen.nl uitdrukkelijk afgewezen. Daarnaast biedt mBellen.nl geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze site(s). Met betrekking tot prijsaanduidingen of andere commerciële uittingen, zijn drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud.

De informatie op onze site
mBellen.nl probeert alle informatie op haar site(s) correct weer te geven. mBellen.nl wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via onze site(s) weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden advertenties. mBellen.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in onze site(s) wordt verwezen.

Hoewel mBellen.nl alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en zo veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door de gebruikers van onze site(s). Alle informatie op onze site(s), waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door mBellen.nl worden gewijzigd.

Onderzoeksplicht
Eventuele op onze site(s) verstrekte informatie over verzekeringen of op financieel terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw financiële- of verzekeringsadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren. mBellen.nl is op geen enkele wijze bevoegd en weerhoudt zich er dan ook van om persoonlijk advies op welke manier dan ook te geven. Wij volgen alle eisen die de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de Wft (Wet financieel toezicht) stelt aan sites die verwijzen naar aanbieders van financiële producten.

U zult mBellen.nl en al onze partners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke (of buitengerechtelijke) maatregelen, maar ook veroordelingen, etc. (hierbij inbegrepen kosten van rechtsbijstand of adviseurs die door derden zijn ingesteld) en elke inbreuk op een wettelijk regeling of rechten van derden ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van onze site(s).

Verwijzingen en links
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van mBellen.nl dienen enkel ter informatie van de gebruikers van onze site. Deze sites worden niet door mBellen.nl onderhouden en mBellen.nl heeft dan ook geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven geen enkele garantie noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op onze site(s) geplaatste teksten zijn eigendom van mBellen.nl. Het is verboden de teksten op onze site(s), al dan niet in bewerkte vorm, te kopiëren, te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van mBellen.nl. Alle foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn in de meeste gevallen géén eigendom van of in licentie bij mBellen.nl. Op verzoek zullen wij deze verwijderen.

Virussen en/of Malware, etc.
mBellen.nl kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of links die via onze site(s) toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


  • Visa
  • Master Card
  • American Express
  • PayPal
  • Bitcoin
  • Amazon

Powered by mbellen webdesign © 2009 - 2018